Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 43 zł. za pierwsze dziecko,  za drugie i kolejne 50 % kwoty.

Wpłaty należy dokonać do 20.10.2021 r. na konto Rady Rodziców z adnotacją / ubezpieczenie NNW, imię nazwisko ucznia, klasa /. Nr konta: 16 1020 3017 0000 2802 0417 3613

Rodzice proszeni są o złożenie podpisu u wychowawcy klasy, podpis oznacza wyrażenie woli ubezpieczenia dziecka w firmie WIENER. Brak podpisu rodzica/opiekuna prawnego oznacza rezygnacje z ubezpieczenia dziecka w w/w firmie.