SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIANOWIE
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły,
ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych
w planie pracy szkoły oraz w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem
potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości
psychofizycznych.
3. Strategię przygotowania i zarządzania świetlicą szkolną w czasie obecnym i na wypadek
wystąpienia pandemii COVID-19 regulują odrębne procedury zgodne z wytycznymi MEN, MZ
i GIS.
§ 2.
Cele i zadania świetlicy
1. Do celów i zadań świetlicy należy:
a) Organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
b) Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, wdrażanie do samodzielnej
pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
c) Organizowanie spacerów, gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój
fizyczny.
d) Rozwijanie samodzielności i samorządności.
e) Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej,
a także z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
f) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
g) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
h) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
i) Wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, aktywnego spędzania czasu wolnego.
j) Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
k) Opieka nad dziećmi w stołówce w czasie wydawania obiadów.
l) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych.
§ 3.
Założenia organizacyjne
1. Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym ustala się z uwzględnieniem potrzeb rodziców.
2. Celem zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID – 19 do świetlicy
w pierwszej kolejności przyjmuje się:
a) uczniów rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci oraz dzieci dojeżdżające
wymagające opieki w godzinach przed lub po zajęciach.
b) uczniów niezapisanych, którzy potrzebują opieki okazjonalnie np. dzieci oczekujące na lekcje,
nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych, religii i oczekujące na zajęcia pozalekcyjne.
3. Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się do 25 czerwca.
4. Rodzice/opiekunowie prawni składają w sekretariacie szkoły „Kartę zapisu dziecka do
świetlicy” (dostępną na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie, u wychowawców świetlicy).
5. Na podstawie zebranych kart komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ustala listę
uczniów przyjętych do świetlicy.
6. Analiza informacji zawartych w karcie zapisu jest podstawą do określenia formy i zakresu
opieki nad dzieckiem w świetlicy.
7. Rodzice uczniów oddziałów 1 – 4, którzy przyprowadzają uczniów do szkoły, przekazują
dziecko nauczycielowi lub pracownikowi obsługi w przedsionku dolnego wejścia do szkoły.
a) Uczniowie klas 2- 4 przebierają się w szatni i udają do świetlicy.
b) Uczniowie klas 1 do 15 września włącznie odprowadzani są do boksu w świetlicy, a następnie
do świetlicy.
8. W świetlicy mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku
zauważenia ww. objawów chorobowych dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za
pomocą termometru bezdotykowego.
9. Jeżeli nauczyciel w świetlicy zaobserwuje ww. objawy, uczeń będzie odizolowany w odrębnym
pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/ opiekunowie prawni o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.
10. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Środki do dezynfekcji rąk powinny być
rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem
opiekuna.
11. Świetlicę należy wietrzyć ( nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
12. Rodzice wyposażają dzieci zapisane do świetlicy w przybory i materiały piśmiennicze
w zakresie i na zasadach ustalonych z wychowawcą. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
13. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy jedynie rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione
przez nich osoby wymienione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych
sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty
zgłoszenia wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej
dziecko, datę, podpis rodzica/ opiekuna prawnego.
14. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według
indywidualnych ustaleń.
15.Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana
w formie pisemnej z datą i podpisem.
16. Przy odbiorze dziecka rodzic zobowiązany jest posiadać do okazania nauczycielowi lub
pracownikowi obsługi Kartę Świetliczaka / na karcie znajdują się imię i nazwisko dziecka, klasa,
grupa świetlicowa, wychowawca świetlicy oraz numer karty/. Kartę Świetliczaka posiada również
uczeń.
17. Kontakt z nauczycielami świetlicy możliwy jest poprzez e-dziennik.
18. W innych sytuacjach obowiązują procedury ogólnodostępne zgodne z wytycznymi MEN, MZ
i GIS.
§ 4.
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
1.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a) Uczestniczenia w różnych formach zajęć organizowanych przez wychowawców świetlicy.
b) Korzystania ze sprzętu i wyposażenia na zasadach określonych przez wychowawcę.
c) Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
d) Wpływania na planowanie pracy w świetlicy.
e) Korzystania ze organizowanych form dożywiania.
2.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
a) Stosowania się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i udziału
w zajęciach organizowanych przez wychowawców (ma prawo do indywidualnych zajęć, tylko
wtedy, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom i wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli
nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci).
b) Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
c) Dbania o porządek i ład w świetlicy.
d) Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
e) Porządkowania pomocy, przyborów i sprzętu po zakończeniu zajęć/ zabawy.
f) Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć jak i w trakcie pobytu w stołówce, respektowania
poleceń nauczyciela-wychowawcy.
g) Informowania wychowawców o złym samopoczuciu lub innych zagrożeniach.
h) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
§ 5.
Nagrody i kary
1.Nagrody i wyróżnienia
a) Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
b) Pochwała przekazana rodzicom/ opiekunom prawnym.
c) Wpisanie pochwały do dziennika wychowawcy świetlicy, wychowawcy klasy.
2.Kary
a) Upomnienie/nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy w obecności wszystkich uczniów.
b) Poinformowanie rodziców/ opiekunów prawnych o złym zachowaniu dziecka.
c) Upomnienie/nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
d) Przeniesienie do innej grupy.
e) Skreślenie z listy uczestników świetlicy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.